Declaraţie privind protecţia datelor

Numele şi datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal în sensul articolului 4 alin. 7 GDPR

OTIS Consulting
Proprietar: Dipl. Ing. (FH) Gustav Bruckner
Seehauser Straße 14
83324 Ruhpolding
Deutschland
Tel.: +49 (0)8663 355 400
E-Mail: info@otis-consulting.de
Website: otis-consulting.de

Siguranţa şi protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal
Este o prioritate pentru noi să asigurăm confidenţialitatea datelor cu caracter personal pe care ni le puneţi la dispoziţie şi să le protejăm împotriva accesului neautorizat. Din acest motiv, utilizăm diligenţă maximă şi cele mai moderne standarde de siguranţă, pentru a asigura o protecţie optimă datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În calitate de societate comercială de drept privat, ne sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului european general privind protecţia datelor (GDPR) precum şi dispoziţiile Legii Federale privind protecţia datelor (BDSG). Am adoptat măsuri organizatorice şi tehnice care asigură respectarea dispoziţiilor legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal atât de către noi, cât şi de către prestatorii noştri externi de servicii.

Definiţii
Legiuitorul cere ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în mod legal, cu bună credinţă şi într-un mod transparent pentru persoana vizată („legalitate, echitate, transparenţă”). Pentru a garanta respectarea acestor principii, vă informăm asupra definiţiilor legale utilizate şi în cadrul prezentei declaraţii privind protecţia datelor:

Date cu caracter personal
„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare
„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Restricţionarea prelucrării
„Restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

Creare de profiluri
„Creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

Pseudonimizare
„Pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.

Sistem de evidenţă a datelor
„Sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice.

Operator
„Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

Persoana împuternicită de operator
„Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Destinatar
„Destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

Terţă parte
„Parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

Consimţământ
„Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Legalitatea prelucrării
Prelucrarea datelor cu caracter personal este legală numai dacă există o bază legală pentru prelucrare. Conform art. 6 alin. 1 lit. a- f GDPR, această bază legală există îndeosebi atunci când:

persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;

prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;

prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Informare privind colectarea datelor cu caracter personal
(1) În cele ce urmează vă informăm asupra datelor cu caracter personal colectate la utilizarea paginii noastre. Date cu caracter personal sunt spre exemplu numele, adresa, adresele de e-mail, comportamentul pe site.

(2) În cazul în care ne contactaţi prin e-mail sau prin intermediul formularului de contact, datele comunicate de dumneavoastră (adresa de e-mail, eventual numele sau numărul de telefon) sunt stocate de către noi, pentru a vă putea răspunde la întrebări. Ştergem aceste date după ce stocarea nu mai este necesară, ori prelucrarea lor este restricţionată, în cazul în care există obligaţii legale de păstrare..

Colectarea datelor cu caracter personal la vizitarea paginii noastre
La utilizarea pur informativă a paginii web, dacă nu vă înregistraţi şi nu ne transmiteţi într-un alt mod informaţii, colectăm doar acele date cu caracter personal pe care browser-ul dumneavoastră le transmite către serverul nostru. Dacă doriţi să navigaţi pe pagina noastră de internet, colectăm următoarele date personale, care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a afişa site-ul şi pentru a garanta siguranţa şi stabilitatea (baza legală o constituie art. 6 alin. 1 teza1 lit. f GDPR):

  • Adresa IP
  • Data şi ora accesării
  • Diferenţa de fus orar faţă de Greenwich Mean Time (GMT)
  • Conţinutul accesării (pagina concretă)
  • Status acces/cod status HTTP
  • Cantitatea de date transmisă
  • Pagina de internet de pe care are loc accesarea
  • Browser
  • Sistemul de operare şi interfaţa acestuia
  • Limbra şi versiunea browser-ului.

Utilizarea cookie-urilor
(1) În mod suplimentar faţă de datele menţionate anterior, la utilizarea paginii noastre de internet sunt stocate pe calculatorul dumneavoastră aşa-numite cookies. Acestea sunt mici fişiere text, care sunt stocate pe harddisk-ul dumneavoastră, atribuite browser-ului utilizat, şi care transmit anumite informaţii către serverul care instalează cookie-urile respective. Cookie-uruile nu pot executa programe sau transmite viruşi pe computerul dumneavoastră. Ele servesc scopului de a face oferta de internet mai atractivă şi mai facil de utilizat.

(2) Această pagină de web uzilizează următoarele tipuri de cookies, ale căror caracteristici şi funcţii sunt explicate în cele ce urmează:
Cookie-uri de sesiune (a se vedea a.)
Cookie-uri fixe sau persistente (a se vedea b.).

Cookie-urile de sesiune sunt şterse automat atunci când închideţi browser-ul. Acestea stochează un aşa-numit ID de sesiune, cu ajutorul căruia diferite acţiuni ale browser-ului dumneavoastră pot fi atribuite sesiunii comune. Astfel, calculatorul dumneavoastră poate fi recunoscut dacă reveniţi pe pagina noastră. Cookie-urile de sesiune sunt şterse dacă vă delogaţi sau dacă închideţi browser-ul.

Cookie-urile persistente sunt şterse automat după o anumită perioadă, care poate diferi în funcţie de cookie-ul respectiv. Puteţi şterge oricând aceste cookies în setările de siguranţă ale browser-ului dumneavoastră.

Puteţi configura setările browser-ului dumneavoastră corespunzător dorinţelor porprii, de ex. puteţi refuza cookie-urile third party sau toate cookie-urile. Aşa-numitele „Third Party Cookies“ sunt cookie-uri instalate de un terţ, prin urmare nu de către pagina de web pe care tocmai navigaţi. Atragem atenţia asupra faptului că, în urma dezactivării cookie-urilor, este posibil să nu puteţi eventual utiliza la capacitate maximă toate funcţiile acestui website.
Folosim cookie-uri pentru a vă putea identifica în timpul vizitelor viitoare, în cazul în care deţineţi cont la noi. Altfel, ar trebui să vă relogaţi la fiecare nouă vizită.
Flash-Cookies utilizate nu sunt recepţionate de browser-ul dumneavoastră, ci de către plug-in-ul flash. Utilizăm de asemenea HTML5 storage objects, care sunt depuse pe terminalul dumneavoastră. Aceste obiecte obiecte stochează datele necesare independent de browser-ul folosit de dumneavoastră şi nu au o perioadă automată de expirare. Dacă nu doriţi o prelucrare a cookie-urilor flash, este necesară instalarea unui Add-On corespunzător, de exemplu „Better Privacy“ pentru Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) sau Adobe-Flash-Killer-Cookie pentru Google Chrome. Puteţi împiedica utilizarea de HTML5 storage objects, setând modul privat în browser-ul dumneavoastră. În plus, recomandă ştergerea periodică manuală a cookie-urilor şi a istoricului de navigare.

Alte funcţii şi oferte ale paginii noastre de internet
(1) Pe lângă utilizarea în scopuri pur informative a paginii noastre de internet, oferim diverse servicii de care puteţi beneficia în cazul în care sunteţi interesat. De regulă, în acest scop este necesară furnizarea de date personale suplimentare, pe care le utilizăm în scopul prestării serviciului respectiv şi care sunt supuse principiilor menţionate mai sus ale prelucrării datelor.

(2) Parţial apelăm la serviciile unor prestatori externi pentru prelucrarea datelor dumneavoastră. Aceştia sunt aleşi cu atenţie, sunt ţinuţi să respecte instrucţiunile noastre şi sunt controlaţi periodic.

(3) De asemenea, putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către terţi, atunci când oferim împreună cu parteneri de-ai noştri participări la diferite acţiuni, concursuri cu premii, încheierea de contracte sau servicii similare. Informaţii detaliate puteţi obţine la introducerea datelor cu caracter personal sau mai jos, în descrierea ofertei.

(4)În cazul în care prestatorii noştri sunt rezidenţi într-un stat în afara Spaţiului Economic European (SEE), vă informăm asupra consecinţelor acestei împrejurări în descrierea ofertei.

Newsletter
(1) Cu acordul dumneavoastră, vă puteţi abona la newsletter-ul nostru, prin care vă informăm asupra ofertelor noastre actuale. Mărfurile şi serviciile ce fac obiectul publicităţii sunt menţionate în declaraţia de consimţământ.
(2) Pentru abonarea la newesletter utilizăm aşa-numita procedură Double-Opt-in. Acest lucru înseamnă că, după înregistrarea dumneavoastră, transmitem un e-mail la adresa indicată, în care solicităm să confirmaţi că doriţi să primiţi noutăţile. În cazul în care nu confirmaţi înregistrarea în termen de 24 de ore, informaţiile dumneavoastră sunt blocate şi şterse automat după o lună. În plus, stocăm adresele IP şi momentul înregistrării, respectiv confirmării. Scopul procedurii este acela de a putea produce dovada înregistrării dumneavoastră şi de a clarifica aspectele legate de o eventuală uzilizare abuzivă a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

(3) Singura informaţie obligatorie pentru trimiterea newsletter-ului este adresa dumneavoastră de e-mail. Introducerea altor date, marcate separat, este opţională, acestea fiind utilizate pentru a ne putea adresa dumneavoastră la modul personal. Upă confirmare, stocăm adresa dumneavoastră de e-mail în scopul trimiterii newsletter-ului. Baza legală o constituie dispoziţiile art. 6 alin. 1 teza 1 lit. a GDPR.

(4) Puteţi revoca oricând consimţământul referitor la transmiterea de newsletter-uri, printr-un clic pe link-ul pus la dispoziţie în fiecare e-mail cu noutăţi, prin e-mail la adresa info@otis-consulting.de sau printr-o notificare transmisă către datele de contact menţionate în Impressum.

(5)Menţionăm faptul că, la transmiterea newsletter-ului, evaluăm comportamentul dumneavoastră de utilizator. Pentru această evaluare, e-mail-urile transmise conţin aşa-numite Web-Beacons, respectiv Tracking-Pixel, care reprezintă fişiere de imagine de un pixel, stocate pe pagina noastră de internet. Pentru evaluări, legăm datele menţionate la § 3 şi Web-Beacon-urile cu adresa dumneavoastră de e-mail şi un ID individual. Ulterior, datele sunt colectate pseudonimizat, ID-urile nu sunt prin urmare atribuite datelor dumneavoastră personale, o identificare sau identificabilitate directă fiind exclusă. Vă puteţi oricând opune acestui tracking, dând clic pe link-ul pus la dispoziţie în fiecare e-mail sau contactându-ne pe altă cale. Informaţiile sunt stocate atâta timp cât sunteţi abonat la newsletter. După dezabonare, stocăm datele în scopuri pur statistice şi anonim.

Minori
Oferta noastră se adresează adulţilor. Persoanele sub 18 ani sunt rugate să nu ne transmită date cu caracter personal fără acordul părinţilor sau al reprezentantului legal.

Drepturile persoanei vizate

(1) Retragerea consimţământului
Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se face în baza consimţământului acordat, aveţi dreptul de a retrage oricând acest consimţământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Ne puteţi contacta oricând pentru exercitarea dreptului de retragere a consimţământului.

(2) Dreptul la confirmare
Aveţi dreptul de a obţine de la operator o confirmare referitoare la faptul dacă prelucrăm date cu caracter personal care vă vizează. Puteţi solicita oricând o asemenea confirmare, utilizând datele de contact de mai sus.

(3) Dreptul la informare
În măsura în care sunt prelucrate date cu caracter personal, puteţi solicita oricând informaţii despre aceste date cu caracter personal după cum urmează:

scopurile prelucrării;
categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, îndeosebi în cazul destinatarilor din terţe state şi ăn cazul organizaţiilor internaţionale;
perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată, toate informaţiile disponibile cu privire la provenienţa datelor;
existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4), precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

În cazul transferului de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională, aveţi dreptul de a fi informat cu privire la garanțiile adecvate sau corespunzătoare menționate la articolul 46 GDPR în legătură cu transferul. Punem la dispoziţie o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice altă copie suplimentară solicitată, putem stabili o taxă adecvată în baza costurilor administrative. În cazul în care transmiteţi cererea pe cale electronică, informaţiile vor fi puse la dispoziţie într-un format electronic uzual, dacă nu se solicită altfel. Dreptul de a obţine copii conform alin. 3 nu va încălca drepturile şi libertăţile altor persoane.

(4) Dreptul la rectificare
Aveţi dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveţi dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

(5) Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“)
Aveţi dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) GDPR;
datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;
datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) GDPR.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul alineatului (1), să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“) nu există, atunci când prelucrarea este necesară:

pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul;
din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i) și cu articolul 9 alineatul (3) GDPR;
în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menționat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective;

sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

(6) Dreptul la restricţionarea prelucrării
Aveţi dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Pentru a-şi valorifica dreptul la restricţionarea prelucrării, persoana vizată ni se poate adresa oricând, folosind datele de contact de mai sus.

(7) Dreptul la portabilitatea datelor
Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) GDPR; și

prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), aveţi dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere dreptului la ştergerea acestora („dreptul de a fi uitat”). Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.

(8) Dreptul la opoziţie
În orice moment, aveţi dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflaţi, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) GDPR a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveţi dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care vă opuneţi prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

În contextual utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei 2002/58/CE, vă puteţi exercita dreptul de a vă opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

Puteţi exercita oricând dreptul la opoziţie, adresându-vă operatorului respectiv.

(9) Procesul decizional individual automatizat, iclusiv crearea de profiluri
Aveţi dreptul dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.Acest lucru nu este valabil dacă decizia:

este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date,

este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, sau

are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.

Operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul acesteia de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Persoana vizată poate exercita oricând acest drept, adresându-se operatorului respectiv.

(10) Dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere
Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, aveţi de asemenea dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care aveţi reședința obișnuită, în care se află locul dumneavoastră de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideraţi că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează încalcă Regulamentul general privind protecţia datelor.

(11) Dreptul la o cale de atac eficientă
Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, inclusiv dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în temeiul articolului 77 GDPR, aveţi dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care consideraţi că drepturile de care beneficiaţi în temeiul prezentului regulament au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor cu caracter personal fără a se respecta prezentul regulament.

Utilizarea Google Analytics
(1) Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează aşa-numite „Cookies“, fişiere text, care sunt stocate pe computerul dumneavoastră şi fac posibilă o analiză a utilizării paginii de internet de către dumneavoastră. Informaţiile generate de cookie-uri cu privire la utilizarea acestei pagini de internet sunt de regulă transferate către un server din SUA şi stocate acolo. În cazul activării anonomizării IP pe acest website, adresa dumneavoastră IP este scurtată anterior în spaţiul Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Tratatului privind Spaţiul Economic European. Doar în situaţii de excepţie, adresa IP completă este transferată către un server Google în SUA şi scurtată acolo. În numele operatorului acestui website, Google va utiliza informaţiile pentru a evalua utilizarea paginii de către dumneavoastră, pentru a genera rapoarte privind activităţile pe pagină şi pentru a presta alte servicii faţă de proprietarul site-ului în legătură cu utilizarea paginii şi utilizarea internetului.

(2) Adresa IP transmisă de către browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu este prelucrată împreună cu alte date deţinute de Google.

(3) Puteţi împiedica stocarea de cookie-uri printr-o setare corespunzătoare în browser; vă atragem însă atenţia că, într-un asemenea caz, este posibil să nu puteţi utiliza la capacitate totalitatea funcţiilor acestui site web. De asemenea, puteţi împiedica colectarea şi transferul către Google al datelor generate de cookie-uri în legătură cu utilizarea paginii de internet (inclusiv adresă IP) precum şi prelucrarea lor de către Google prin descărcarea şi instalarea plug-in-ului disponibil la următoarea adresă: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Acest site web utilizează Google Analytics cu extensia „_anonymizeIp()“. Astfel, adresele IP sunt prelucrate în continuare prescurtat, astfel încât raportarea la persoana concretă este exclusă. În cazul în care datele colectate de la dumneavoastră ar permite o identificare personală, aceasta este prin urmare exclusă de îndată iar datele personale sunt şterse fără întârziere.

(5) Utilizăm Google Analytics, pentru a putea analiza utilizarea paginii noastre şi a o optimiza continuu. În baza statisticilor obţinute, ne putem îmbunătăţi oferta şi o putem configura mai interesant pentru dumneavoastră. Pentru situaţiile de excepţie, în care date cu caracter personal sunt transmise în SUA, Google s-a angajat să se supună EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Baza legală pentru utilizarea Google Analytics o constituie art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f GDPR.

(6) Informaţii ale terţului prestator: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Condiţii de utilizare:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Informaţii privind protecţia datelor: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, precum şi Declaraţia privind protecţia datelor: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Acest site web utilizează Google Analytics de asemenea pentru analizarea traficului printr-un User-ID . În contul dumneavoastră , sub „Datele mele”, „date cu caracter personal”, puteţi dezactiva analiza utilizării site-ului de către dumneavoastră.

Utilizarea de plug-in-uri social media
(1) Utilizăm următoarele plug-in-uri social media: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, LinkedIn, Flattr]. Folosim în acest sens aşa-numita soluţie în două clicuri. Acest lucru înseamnă că, dacă vizitaţi pagina noastră, pentru început nu sunt transferate date către furnizorii plug-in-urilor. Recunoaşteţi furnizorul plug-in-ului respectiv prin marcajul de deasupra casetei cu iniţiala sau logo-ul său. Vă oferim posibilitatea de a comunica direct cu furnizorul plug-in-ului prin apăsarea butonului respectiv. Doar dacă daţi clic pe câmpul marcat şi îl activaţi astfel, furnizorul plug-in-ului primeşte informaţia că aţi accesat pagina corespunzătoare a ofertei noastre online. În plus, sunt transferate datele menţionate la § 3 din prezenta declaraţie. În cazul Facebook şi Xing, adresa IP este anonimizată direct după colectare, potrivit declaraţiei furnizorilor respectivi din Germania. Prin activarea plug-in-ului, datele personale colectate de la dumneavoastră sunt prin urmare transferate furnizorului plug-in-ului respectiv, unde (în cazul furnizorilor americani, în SUA) sunt stocate. Având în vedere că furnizorul plug-in-ului efectuează colectarea de date îndeosebi prin cookie-uri, recomandăm ştergerea tuturor cookie-urilor browser-ului dumneavoastră înainte de clic pe caseta cenuşie.

(2) Nu avem vreo influenţă asupra datelor colectate şi prelucrărilor care au loc, de asemenea nu ne sunt cunoscute în întregime categoriile de date colectate, scopurile prelucrării şi perioadele de stocare a datelor. Nu avem informaţii nici cu privire la ştergerea datelor colectate de către furnizorii plug-in-urilor respective.

(3) Furnizorul plug-in-ului stochează datele colectate cu privire la dumneavoastră sub formă de profiluri de utilizator şi le utilizează în scopuri publicitare, pentru studii de piaţă şi/sau configurarea paginii sale de internet. O asemenea evaluare are loc îndeosebi (inclusiv pentru utilizatori nelogaţi) în scopul afişării de reclame personalizate şi pentru a informa alţi utilizatori ai reţelei sociale despre activitatea dumneavoastră pe site-ul nostru. Aveţi un drept de opoziţie faţă de crearea acestor profiluri de utilizator. Pentru a-l exercita, trebuie să vă adresaţi furnizorului de plug-in. Prin aceste plug-in-uri, vă oferim posibilitatea să interacţionaţi cu reţelele sociale şi cu alţi utilizatori, astfel încât noi să optimizăm oferta şi să o prezentăm într-un mod mai interesant pentru dumneavoastră. Baza legală pentru utilizarea plug-in-urilor o constituie art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f DGPR.

(4) Transferul de date are loc independent de împrejurarea dacă aveţi un cont deschis la furnizorul de plug-in şi dacă sunteţi logat în contul respectiv. În cazul în care sunteţi logat în reţeaua socială respectivă, datele colectate pe site-ul nostru sunt atribuite direct contului dumneavoastră social media. Dacă acţionaţi butonul activat şi linkuiţi spre exemplu pagina, furnizorul plug-in-ului respectiv stochează şi acastă informaţie în contul dumneavoastră de utilizator şi o face publică contactelor dumneavoastră. Recomandăm să vă delogaţi de fiecare dată după utilizarea unei reţele sociale, îndeosebi însă înainte de activarea butonului, pentru că astfel puteţi evita o atribuire la profilul dumneavoastră din reţeaua social media respectivă.

(5) Informaţii suplimentare cu privire la scopurile şi limitele colectării şi prelucrării de date de către furnizorul de plug-in puteţi extrage din declaraţiile privind protecţia datelor, comunicate de aceşti furnizori. Tot acolo găsiţi informaţii cu privire la drepturile dumneavoastră şi posibilităţile de setare pentru protejarea sferei private.

(6) Adresele furnizorilor de pubg-in-uri şi URL cu informaţii privind protecţia datelor:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Deutschland; https://t3n.de/store/page/datenschutz.

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Flattr Network Ltd. mit Sitz in 2 nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, London, Middlesex, England, EC1R 5DF, Großbritannien; https://flattr. com/privacy.]

Utilizarea Google Maps
(1) Pe această pagină de internet utilizăm oferta Google Maps. Astfel, vă putem afişa direct pe pagină hărţi interactive, facilitându-vă utilizarea confortabilă a funcţiei legate de hărţi.

(2)Ca urmare a vizitării paginii noastre, Google primeşte informaţia că aţi accesat subpagina corespunzătoare a site-ului nostru. În plus, sunt transferate datele menţionate la § 3 din prezenta declaraţie. Acest lucru se întâmplă independent de împrejurarea dacă Google pune sau nu la dispoziţie un cont de utilizator prin care sunteţi logat. Dacă sunteţi logat în contul Google, datele colectate sunt atribuite direct contului dumneavoastră. Dacă nu doriţi o asemenea atribuire către profilul Google, este necesar să vă delogaţi înainte de acţionarea butonului. Google stochează datele colectate cu privire la dumneavoastră sub formă de profiluri de utilizator şi le utilizează în scopuri publicitare, pentru studii de piaţă şi/sau configurarea paginii sale de internet. O asemenea evaluare are loc îndeosebi (inclusiv pentru utilizatori nelogaţi) în scopul afişării de reclame personalizate şi pentru a informa alţi utilizatori ai reţelei despre activitatea dumneavoastră pe site-ul nostru. Aveţi un drept de opoziţie faţă de crearea acestor profiluri de utilizator. Pentru a-l exercita, trebuie să vă adresaţi Google.

(3) Informaţii suplimentare cu privire la scopurile şi limitele colectării şi prelucrării de date de către furnizorul de plug-in puteţi extrage din declaraţia privind protecţia datelor, comunicate de acest operator. Tot acolo găsiţi informaţii cu privire la drepturile dumneavoastră şi posibilităţile de setare pentru protejarea sferei private: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google prelucrează datele dumneavoastră şi în USA şi se supune EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.